1/?

EQ-test

Testa din emotionella intelligens

Det här testet är utvecklat av den amerikanske professorn Daniel Goleman.

Svara ärligt på frågorna. Dina svar delas inte med någon annan.

[ Personalitet och sigh själv ]
Your Score:
utvärderar...

Igen