สุดยอดควิซภูมิศาสตร์

ระดับความรู้ภูมิศาสตร์ของคุณอาจไม่ได้สูงอย่างที่คิด... มาลองได้เลย

ภูมิศาสตร์ เป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และที่ครอบคลุมทุกด้านที่ศึกษาในทิศทางนี้ ส่วนใหญ่อุทิศให้กับการศึกษาแผ่นดิน ลักษณะเฉพาะ ผู้อยู่อาศัย และปรากฏการณ์ของพื้นโลก ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างกัน ภูมิศาสตร์สามารถแบ่งย่อยออกเป็นประเภทกว้างๆ ได้มากมาย รวมถึง ธรณีสัณฐานวิทยา, ธารวิทยา, สัตวภูมิศาสตร์, พฤกษภูมิศาสตร์ และ ภูมิศาสตร์มนุษย์.

แบบทดสอบความรู้ด้านภูมิศาสตร์นี้ออกแบบโดยทีมงาน Arealme โดยมีคำถามทั้งหมด 30 ข้อ ซึ่งแบ่งออกเป็นหกด้าน ได้แก่ เมือง มหาสมุทร ภูมิอากาศ ประชากร พืชและสัตว์ และผืนดิน เนื้อหามีมากมายและสามารถทดสอบความรู้ทางภูมิศาสตร์ที่ครอบคลุมของคุณ ในฐานะแฟนภูมิศาสตร์ จุดแข็งของคุณคือด้านใด มาลองทดสอบกันได้เลย

คำอธิบายแบบทดสอบความรู้ภูมิศาสตร์นี้

การทดสอบนี้ประกอบด้วยคำถาม 30 ข้อ และแสดงผลลัพธ์โดยใช้แผนภูมิเรดาร์ แผนภูมิเรดาร์จะแสดงความรู้ทางภูมิศาสตร์ที่ครอบคลุมของคุณ โดยแบ่งย่อยออกเป็นหกหัวข้อเพื่อให้คุณเข้าใจคะแนนของคุณในแต่ละหัวข้ออย่างชัดเจน

แนะนำแต่ละหัวข้อ

เมือง

เมืองคือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ขนาดใหญ่ที่มีที่อยู่อาศัย การคมนาคม สาธารณูปโภค การพาณิชย์ การสื่อสาร และอื่นๆ อีกมากมาย การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมาช่วยอำนวยความสะดวกอย่างมากในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน รัฐบาล ธุรกิจ และแม้แต่ประเทศต่างๆ ภูมิศาสตร์เมืองเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาการก่อตัว การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และการกระจายของเมือง (และเมืองเล็กๆ ด้วย) หลังจากเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 ภูมิศาสตร์เมืองก็มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับภูมิศาสตร์ประชากรและภูมิศาสตร์สังคม

มหาสุทร

มหาสมุทรเป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิตในทะเลและเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ เนื่องจากมีทรัพยากรทางชีวภาพ แร่ธาตุ และการแพทย์ที่อุดมสมบูรณ์ สมุทรศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คุณสมบัติ และการเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทร ตลอดจนการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรด้วย

ภูมิอากาศ

ภูมิอากาศหมายถึงรูปแบบสภาพอากาศระยะยาวในพื้นที่หนึ่งๆ และตัวแปรหลักทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณน้ำฝน สภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อกิจกรรมของมนุษย์และมีรูปแบบที่คงที่ อากาศภูมิศาตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาลักษณะเฉพาะ การกระจายตัว และวิวัฒนาการของภูมิอากาศ ตลอดจนผลกระทบของภูมิอากาศที่มีต่อมนุษย์

ประชากร

ประชากรศาสตร์ก่อตั้งโดย John Graunt ในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 และศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของตัวแปรประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

พืชและสัตว์

Fauna และ flora หมายถึง สัตว์และพืชซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ นิเวศวิทยา และความงดงาม สัตว์และพืชมีบทบาทสำคัญในการอยู่รอดและการพัฒนาของมนุษย์เสมอ นอกเหนือจากการสร้างธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีสีสัน สาขาวิชาที่ศึกษาสัตว์และพืชในภูมิศาสตร์ ได้แก่ สัตวภูมิศาสตร์และพฤกษภูมิศาสตร์

พื้นดิน

พื้นดิน โดยทั่วไปหมายถึงส่วนของพื้นผิวโลกที่ไม่จมอยู่ใต้น้ำ พื้นดินเป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดสำหรับการอยู่รอดและการพัฒนาของมนุษย์ บนพื้นที่แห้ง มนุษย์จะสืบพันธุ์และร่วมมือกันสร้างที่อยู่

ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์เกร็ดความรู้
คะแนนความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ของคุณคือ %TOTAL%. ผลคะแนนแยกตามแต่ละหัวข้อได้ดังนี้:

ลองอีกครั้ง