آزمون جغرافیای جهانی (فارسی)

فارسی

ما 73 کشور / سرزمین را با دقت انتخاب کردیم و این مسابقه جالب را ایجاد کردیم.

لطفا برای راهنمایی به نقشه های Google مراجعه نکنید. بنابراین می توانیم به شما نمره دقیقی بدهیم.

جغرافیاآزمون سختدانش عمومیجغرافیابهترین 30
امتیاز اطلس جهانی شما این است:
در حال محاسبه:

دوباره تست رو بده