1/?

آزمون جغرافیای جهانی (فارسی)

فارسی

ما 73 کشور / سرزمین را با دقت انتخاب کردیم و این مسابقه جالب را ایجاد کردیم.

لطفا برای راهنمایی به نقشه های Google مراجعه نکنید. بنابراین می توانیم به شما نمره دقیقی بدهیم.

امتیاز اطلس جهانی شما این است:
در حال محاسبه:

دوباره تست رو بده