آزمون هوش هیجانی گلمان- Goleman

این آزمون اولین بار بوسیله پروفسور دانیل گلمان طراحی شده است

خواهشا به سوالات صادقانه جواب دهید. هیچ کس قرار نیست جواب های شما را ببیند.

میزان ای کیو ی شما هست:
در حال محاسبه:

دوباره تست رو بده