Bạn có phải là bậc thầy về màu sắc?

Hãy tìm màu sắc khác biệt duy nhất trong tất cả các ô sau.
Bạn có 60 giây!
Điểm:1||

Xem thêm