آزمون سرعت

آزمون های طراحی شده برای تست سرعت شما هنگام انجام تست های مرتبط با صفحه کلید.

تا چه حد میتونی رنگا رو تشخصیص بدی؟تا چه حد میتونی رنگا رو تشخصیص بدی؟