رنگ ها

آزمون هایی که به رنگ ها مرتبط هستند.

تا چه حد میتونی رنگا رو تشخصیص بدی؟تا چه حد میتونی رنگا رو تشخصیص بدی؟