زبان انگلیسی ات در چه حده؟

انگلیسی زبان عجیبیه. البته می تونی با تفکر کامل، هر چند سخت اونو یاد بگیر.

می تونی عین بلبل انگلیسی صحبت کنی؟ می تونی به این بیست تا سوال جواب درست بدی؟ سطح زبانت رو همین الان ببین.

زبان هاانگلیسیزبان
امتیاز زبان انگلیسیت:
در حال محاسبه:

دوباره تست رو بده