تا چه حد میتونی رنگا رو تشخصیص بدی؟

رنگ متفاوت را در بین بلوک ها پیدا کنید
در 60 ثانیه!
امتیاز:1||

View more