1/?

تا چه حد میتونی رنگا رو تشخصیص بدی؟

رنگ متفاوت را در بین بلوک ها پیدا کنید

در 60 ثانیه!

Your result:
در حال محاسبه:

دوباره تست رو بده